Nikolaj I. beendet die Choleraunruhen auf dem Heumarkt in St. Petersburg

Nikolaj I. beendet die Choleraunruhen auf dem Heumarkt in St. Petersburg

Nikolaj I. beendet die Choleraunruhen auf dem Heumarkt in St. Petersburg

Veröffentlicht am